5.3. Sự lãnh đạo của Đảng

Hoạt động truyền thông của các tổ chức nói chung, đặc biệt các cơ quan quản lý nhà nước ở nước ta không thể tách rời sự lãnh đạo của Đảng. Trao đổi o to cu còn bảo hành Hiến pháp năm 1992 đã quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo xã hội.

5.3. Sự lãnh đạo của Đảng 1

Bạn đang xem bài viết trong chuyên mục Ô tô, xe máy tại website http://muabanxehoihanoi.com

Trong điều kiện hiện nay, khi các thế lực phản động trong và ngoài nước vẫn nuôi dưỡng âm mưu chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng đặc biệt tận dụng triệt để sức mạnh của truyền thông đại chúng nhằm tác động vào tư tưởng của nhân dân, thực hiện chiến lược “bàn tay thép bọc nhung” để lật đổ nhà nước, lật đổ chế độ. Thông tin xe hoi cu còn mới Trước tình hình đó, Đảng cần phải duy trì sự lãnh đạo xuyên suốt, chặt chẽ đối với các hoạt động truyền thông. Một mặt, công tác truyền thông của các tổ chức nhà nước phải thể hiện rõ rệt, đúng đắn đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng; mặt khác, phải có tác động định hướng thông tin đúng đắn, ngăn chặn các luồng thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế, sự ổn định xã hội, nền an ninh quốc gia. Thông qua báo chí truyền thông, các tổ chức nhà nước phải góp phần giúp người dân xây dựng, củng cố niềm tin ở nhà nước, chế độ, góp phần giải quyết những bức xúc, khúc mắc của người dân… theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng. Trao đổi xe tai cu hàng có sẵn Sự lãnh đạo của Đảng chi phối nội dung, phương thức của công tác truyền thông ở các tổ chức nhà nước, đồng thời cũng giúp công tác truyền thông ở những cơ quan này đi theo định hướng đúng đắn.