Tin cập nhật

Do quá trìrih trao đểi chất, mỗi ngày tóc rụng khoảng 50 sợi là…