Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận

1.3.3. Màn hình chi tiết xem thông tin chi nhánh Màn hình 1.3.3: Thông tin chi nhánh Đặc tả các chức năng: – Sửa: Click vào Sửa.

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận có muốn sửa hay không.

Màn hình 1.3.3a: Thông báo xác nhận có muốn sửa hay không Click Ok. Hệ thống quay trở lại màn hình chi tiết Thông tin chi nhánh (Màn hình 1.3.3) và đồng ý sửa. Click Cancel.

Hệ thống quay trở lại màn hình chi tiết Thông tin chi nhánh (Màn hình 1.3.3) và không muốn sửa. – Xóa: Click vào Xóa. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận có muốn xóa hay không.

Màn hình 1.3.3b: Thông báo xác nhận có muốn xóa hay không Click Ok. Hệ thống quay trở lại màn hình chi tiết Thông tin chi nhánh (Màn hình 1.3.3) và đồng ý xóa.

Click Cancel. Hệ thống quay trở lại màn hình chi tiết Thông tin chi nhánh (Màn hình 1.3.3) và không muốn xóa. – Thoát: Click vào Thoát. Hệ thống quay trở lại màn hình chi tiết Danh sách chi nhánh (màn hình 1.3). – Danh sách: Click vào link Danh sách. Hệ thống quay trở lại màn hình Danh sách chi nhánh (màn hình 1.3).

1.4. Màn hình chi tiết đồng bộ lãi xuất FTP đầu ngày Màn hình 1.4: Đồng bộ lãi suất FTP đầu ngày Đặc tả các chức năng: – Lưu: Click vào Lưu.

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận thông tin đã được cập nhập. Màn hình 1.4a: Thông báo xác nhận thông tin đã được cập nhật Click Ok.

Hệ thống quay trở lại màn hình Đồng bộ lãi suất FTP đầu ngày (Màn hình 1.4) và thông tin đã được lưu lại. – Thoát: Click vào Thoát. Hệ thống quay trở lại màn hình Trang chủ.

2. Màn hình chi tiết giao dịch 2.1. Màn hình chi tiết đăng ký danh sách khách hàng Màn hình 2.1: Danh sách khách hàng Đặc tả các chứ năng:

– Tìm kiếm: Nhấn Tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng theo điều kiện tìm kiếm.

– Sửa: Click vào link Sửa. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chi tiết Sửa thông tin khách hàng (Màn hình 2.1.1).

– Xóa: Click vào link Xóa. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chi tiết thông báo xác nhận lại bạn có muốn xóa hay không (Màn hình 2.1.2).

– Thêm mới: Click Thêm mới. Hệ thống hiển thị màn hình giao diện Đăng ký khách hàng (Màn hình 2.1.3).

Thông tin hữu ích bạn đang đọc có rất nhiều tại chuyên mục Tổng hợp trong website http://muabanxehoihanoi.com

– Link số CIF: Click link Số CIF. Hệ thống hiển thị chi tiết giao diện Thông tin khách hàng (Màn hình 2.1.4).