Khi các chữ cái f và l tận cùng các từ đơn âm tiết và đứng liền sau nguyên âm đơn

14. Both students were (expel + ed) __________ for plagiarism.

Cả hai sinh viên bị đuổi khỏi trường vì tội đạo văn.

15. The troops were (forbid + en) __________ to enter.

Binh lính không được phép vào.

16. The (rebel + ion) __________ was suppressed.

Cuộc nổi loạn đã bị đè bẹp.

17. Cheating must be (curtail + ed) __________ at all costs.

Sự gian lận phải được cắt giảm bằng mọi giá.

18. Our (digit + al) __________ computer is broken.

Máy vi tính kỹ thuật số của chúng tôi bị bể.

19. The wrestler (pin + ed) __________ both opponents.

Nhà đô vật đè cả hai đối thủ.

20. The professor (allot + ed) __________ enough time to finish.

Giáo sư cho đủ thời gian để làm xong.

Nói thêm về phụ âm cuối

1. Khi các chữ cái f và l tận cùng các từ đơn âm tiết và đứng liền sau nguyên âm đơn thì thường sẽ được gấp đôi. Thí dụ: staff (ban nhân viên), cliff (vách đá), puff (luồng hơi), all (tất cả), bell (chuông), hill (đồi), và null (không có hiệu lực). Có một số luật trừ, như clef (khoá nhạc), if (nếu), of (của), và pal (bạn). Nếu có từ nào trên đây bạn chưa biết, thì hãy áp dụng phương pháp ghi nhớ chính tả.

2. Chữ s tận cùng một từ đơn âm tiết và đứng sau một Condotel Vingroup nguyên âm đơn cũng được gấp đôi. Thí dụ: grass (cỏ), press (ép), hiss (rít), mass (khối lượng), moss (rêu), truss (kèo nhà), và toss (ném). Ngoại lệ gồm có as (như), gas (xăng), yes , his , this , pus (mủ), plus (cộng thêm), bus , thus (như thế), và us .

3. Các chữ cái phụ âm b, d, g, m, n, p, r, t, và z là những chữ cái duy nhất được gấp đôi ở cuối từ. Thí dụ: ebb (rút xuống), add (thêm vào), odd (kỳ dị), egg (trứng), Ann, inn (lữ quán), Finn , err (sai lỗi), burr (kêu vo vo), purr (kêu rừ rừ), putt (cú đánh nhẹ) và fizz (kêu xèo xèo). Xin lưu ý là net (lưới) và set (bộ) là ngoại lệ. 

Xem thêm bài viết trong mục Game thủ tại website http://muabanxehoihanoi.com