Nền công nghiệp dựa trên nền tảng của công nghệ cơ khí cùng với chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa

Nền công nghiệp dựa trên nền tảng của công nghệ cơ khí cùng với chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đã tồn tại cho đến tận ngày nay. Có không ít người vì căm thù sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản và nghĩ rằng có thể xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa và chung cư mini giá rẻ thay vào đó là chế độ sở hữu Nhà nước, không cần tính tới nền tảng các lực lượng sản xuất của nó. Những thử nghiệm ấy đã thất bại ở nhiều nơi. Thất bại đó xuất phát từ chỗ họ xa rời luận điểm cơ bản của C. Marx. Người ta không thể lựa chọn chế độ sở hữu theo ý muốn chủ quan của mình, mà chính trình độ phát triển của lực lượng sản xuất đã quyết định sự lựa chọn đó.

II. SỞ HỮU TƯ NHÂN VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Trong mua nha ha noi các tác phẩm của C. Marx, dường như ông không dùng khái niệm “kinh tế thị trường”, mà thường dùng khái niệm “sản xuất hàng hoá”.

C. Marx đã nói đến hai điều kiện cho sự ra đời của sản xuất hàng hoá, đó là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và sự phân công lao động xã hội. Hai điều kiện này đã xuất hiện rất sớm, ngay từ thời Nguyên thuỷ, xe kia carens đã có những bộ lạc chăn nuôi, hay trồng trọt, và sở hữu bộ lạc là hình thức sở hữu nguyên thuỷ nhất. Những điều kiện này càng phát triển mạnh hơn trong xã hội nô lệ và phong kiến. Do vậy, nền sản xuất hàng hoá đã ra đời và phát triển trước chủ nghĩa tư bản, nhưng đó là nền sản xuất hàng hoá giản đơn. C. Marx cho rằng, nền sản xuất hàng hoá trên đây đã có trong chế độ nô lệ, nông nô, nhưng nó chỉ thịnh vượng khi người lao động là chủ tự do của tư liệu lao động do họ sử dụng như những người nông dân và thợ thủ công tự do. 

Xem thêm bài viết trong mục Thế giới tại website http://muabanxehoihanoi.com