Tại sao giá cả lại nhớp nháp

10. Alan Blinder, “Why Are Prices Sticky?” (tạm dịch: Tại sao giá cả lại nhớp nháp?), American Economics Association Papers and xem gia dien thoai Proceedings, tháng 5, 1991, trang 89 đến 96; và “The Price Is Wrong” (tạm dịch: Giá cả có vấn đề), Wall Street Journal, 2 tháng 1, 1991, trang B1.

11. David Halberstam, The Reckoning (Avon: New York, 1987), trang 4.

12. H. E. Frech III và William C. Lee, “The Welfare Cost of Rationing by Waiting Across Uses: Empirical Estimates from the Gasoline Price Controls” (tạm dịch: Chi phí phúc lợi của việc phân phối theo mức giá audi q7 sử dụng: Những ước tính theo kinh nghiệm từ các biện pháp kiểm soát giá xăng dầu), Đại học California tại Santa Barbara, tháng 6, 1982.

13. Bức thư gửi đến National Geographic, tháng 9, 1988, của T. W. Schillhorn-Van Veen.

14. “A Car Is Born” (tạm dịch: Một chiếc xe ra đời), Business Week, 13 tháng 9, 1993, trang 40.

15. What the Customer Wants: the “Wall Street Journal”’s Guide to Marketing in the 1990s (tạm dịch: Điều mercedes c200 khách hàng muốn: Hướng dẫn về marketing của Wall Street Journal trong những năm 1990) (Dow-Jones Irwin: Princeton, N.J., 1990), trang 106.

16. Paul Krugman, The Age of Diminished Expectations: U.S. Economic Policy in the 1990s (tạm dịch: Thời đại của các kỳ vọng đang giảm dần: Chính sách kinh tế của Mỹ trong những năm 1990) (MIT Press: Cambridge, Mass., 1990).

17. So sánh giữa Yuppie và Yiffie được rút ra một phần từ chuyên mục Gloabal Reach của tôi, Across the Board, tháng 5, 1991.

18. Xem “The Upside of America’s Population Upsurge” (tạm dịch: Mặt tốt trong sự tăng đột ngột của dân số Mỹ), International Business Week, 9 tháng 8, 1993, trang 12.

19. Wall Street Journal, 10 tháng 7, 1992, trang B1.

20. Gerard Russo, “The Demand for Physicians’ Services and the Price of Cigarettes” (tạm dịch: Nhu cầu về các dịch vụ của bác sỹ và giá thuốc lá), khoa Kinh tế học, đại học Hawaii tại Manoa, 11 tháng 4, 1990. 

website http://muabanxehoihanoi.com cung cấp rất nhiều nội dung hữu ích, và bài viết bạn đang xem là tại chuyên mục Chứng khoán.